Aalscholver
Appelvink
Baardman
Bergeend
Bladkoning
Blauwborst
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Boomvalk
Bosruiter
Bosuil
Bosuil
Brandgans
Bruine Kiekendief
Buizerd
Canadese Gans
Casarca
Dodaars
Drieteenmeeuw
Ekster
Fazant
Fazant
Fitis
Flamingo
Gaai
Gaai
Geelpootmeeuw
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudplevier
Goudvink
Grasmus
Grauwe Gans
Grauwe Vliegenvanger
Grijze Kroonkraanvogel
Groene Specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote Bonte Specht
Grote Kruisbek
Grutto
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Ijsvogel
Kauw
Keep
Kemphaan
Kerkuil
Kievit
Kleine Bonte Specht
Kleine Zilverreiger
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Krooneend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Lepelaar
Manderijneend
Meerkoet
Merel
Middelste Bonte Specht
Nijlgans
Nonnetje
Notenkraker
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Paapje
Pestvogel
Pijlstaarteend
Pimpelmees
Porseleinhoen
Purperreiger
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Ross' Gans
Rotgans
Scholekster
Sijs
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Snor
Sperwer
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Steenuil
Stormmeeuw
Tafeleend
Tapuit
Tjiftjaf
Topper
Torenvalk
Tortelduif
Tureluur
Velduil
Vink
Visarend
Visdief
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Waterral
Watersnip
Wespendief
Wilde Eend
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zeearend
Zilvermeeuw
Zomertaling
Zwartbuik waterspreeuw
Zwarte Ibis
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter
Zwarte Specht
Zwarte Stern
Zwarte Zwaan
Zwartkop